Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6540
Title: Маршрутизація перевезень : організація процесу
Other Titles: Маршрутизация перевозок : организация процесса
Routing traffic : organization of the process
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Микулина, Марина Александровна
Mikulina, Marina Aleksandrovna
Keywords: транспортні одиниці
підприємства
транспортування
транспортные единицы
предприятия
транспортировки
transport units
enterprises
transportation
Issue Date: 2019
Citation: Мікуліна М. О. Маршрутизація перевезень : організація процесу [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна // Збірник тез по матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний процес в АПК. Інноваційні розробки в аграрній сфері», (Харків, 4 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий інститут мехатроніки і систем менеджменту ; Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2019. – Т. 2. – С. 114.
Abstract: В запропонованій статті наведені головні причини, чому підприємства вирішують придбати власні транспортні одиниці або орендувати їх, є бажання забезпечити більш високий рівень обслуговування клієнтів, ніж це можуть зробити спеціалізовані постачальники транспортних послуг. Як показують дослідження, основними причинами, чому підприємства вирішують організувати систему самостійного транспортування, є наступні: 1) надійність послуг; 2) більш короткі строки виконання замовлень; 3) більша гнучкість у складні випадках; 4) більш довірчі відносини із клієнтами. Зниження витрат аж ніяк не є одним з головних мотивуючих факторів, чому перевага віддається організації власної системи транспортування. В предлагаемой статье приведены основные причины, почему предприятия решают приобрести собственные транспортные единицы или арендовать их, является желание обеспечить более высокий уровень обслуживания клиентов, чем это могут сделать специализированные поставщики транспортных услуг. Как показывают исследования, основными причинами, почему предприятия решают организовать систему самостоятельного транспортировки, являются следующие: 1) надежность услуг; 2) более короткие сроки выполнения заказов; 3) большая гибкость в сложные случаях; 4) более доверительные отношения с клиентами. Снижение расходов отнюдь не является одним из главных мотивирующих факторов, почему предпочтение отдается организации собственной системы транспортировки.
Description: In the proposed article, the main reasons why companies decide to purchase their own transport units or rent them is the desire to provide a higher level of customer service than the specialized transport service providers can do. As research shows, the main reasons why companies decide to organize the system of independent transportation are the following: 1) reliability of services; 2) shorter deadlines for the execution of orders; 3) greater flexibility in complex cases; 4) more trusting relationships with clients. Reducing costs is by no means one of the main motivating factors, why the organization has its own transportation system.
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6540
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
теза 3.pdf109,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.