Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6585
Title: Порівняльна оцінка способів введення вірусу еритроїдного лейкозуна стійкість птиці до онкорнавірусів
Other Titles: Сравнительная оценка способов введение вируса эритробластоза на устойчивость птицы в онкорнавирусы
Comparative assessment of the methods of the introduction of the erythrolablosis virus on the resistance of a bird into oncornaviruses
Authors: Лівощенко, Л. П.
Ливощенко, Л. П.
Livoschenko, L. P.
Keywords: кури
курчата породи леггорн і полтавської глинистої
вірус еритроїдного лейкозу (штам R)
куры
цыплята породы леггорн и полтавской глинистой
вирус эритроидного лейкоза (штамм R)
chickens
leggorn and Poltava clayey chickens
erythroid leukemia virus (strain R)
Issue Date: 2018
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Лівощенко Л. П. Порівняльна оцінка способів введення вірусу еритроїдного лейкозуна стійкість птиці до онкорнавірусів [Електронний ресурс] / Л. П. Лівощенко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Ветеринарна медицина" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2018. - Вип. 11 (43). – С. 96-99.
Abstract: Неопластичні захворювання - захворювання птиці загону курячих, що характеризуються розвитком лімфоїдних пухлин. Підвищення стійкості птиці до утворення неоплазм шляхом покращання її генетичних задатків має особливе значення. Відбір такої птиці в природних умовах утруднений, тому що мати постійно стандартну концентрацію вірусув ареалі птиці неможливо. В лабораторних умовах застосовують штучні способи введення вірусу. Тому виникла необхідність в порівняльній оцінці штучного і природних способів введення вірусу на здатність утворення пухлин. При введенні вірусу еритроїдного лейкозу природними шляхами: через рот, слизову очей, носові отвори, клоаку, трахею, захворювання на лейкоз не встановлено у птиці дослідних ліній протягом дослідного періоду. Дослідження сироваток птиці, інфікованої вірусом еритробластозу через рот, носові отвори, слизову очей, трахею, клоаку, в реакції нейтралізації показало, що значна кількість птиці, що одержала вірус, набула нейтралізуючих антитіл. Так, по лінії Д-4 таких було 33 голови, що склало 66 %. Із 38 курей лінії П-37 тільки 6 особин мали антитіла. Відсоток птиці з антитілами становив 18,2. Це свідчить про те, що піддослідна птиця була чутлива до інфікування, тобто на введення вірусу вона реагувала утворенням антитіл. Однак для провокування самого захворювання було недостатньо.При інфікованої птиці внутрішньовенно, нейтралізуючі антитіла проти збудників лейкозо - саркомної групи встановлені тільки у птиці лінії Д-4 і в значно нижчому відсотку – 37,6, ніж у такої ж птиці, де використовували природні шляхи інфікування.Отримані нами дані свідчать про неоднакову чутливість птиці до різних способів аплікації вірусу лейкозу.Досліджувана нами птиця виявилася стійкою до захворювання лейкозом при зараженні її через рот, слизову очей, трахею, клоаку, в той час як введення цього ж збудника внутрішньовенно виявило значну загибель птиці досліджуваних ліній від вірусу еритроїдного лейкозу (штам R). Неопластические заболевания - заболевания птицы отряда куриных, характеризующихся развитием лимфоидных опухолей. Повышение устойчивости птицы к образованию неоплазм путем улучшения ее генетических задатков имеет особое значение. Отбор такой птицы в естественных условиях затруднен, потому что иметь постоянно стандартную концентрацию вируса в зоне обитания птицы невозможно. В лабораторных условиях применяют искусственные способы введения вируса. Поэтому возникла необходимость в сравнительной оценке искусственного и природных способов введения вируса на способность образования опухолей.При введении птицевируса эритроидного лейкоза естественными путями: через рот, слизистую глаз, носовые отверстия, клоаку, трахею, опухолевых образований не установлено у исследовательских линий цыплят в течение ого периода исследования.Исследование сывороток птицы, инфицированной вирусом эритробластоза через рот, носовые отверстия, слизистую глаз, трахею, клоаку в реакции нейтрализации показало, что значительное количество птицы, получавшей вирус, приобрела нейтрализующие антитела. Так, по линии Д-4 таких было 33 головы, что составило 66%. С 38 кур линии П-37 только 6 особей имели антитела. Процент птицы с антителами составлял 18,2. Это свидетельствует о том, что подопытная птица была чувствительна к инфицированию, то есть на введение вируса она реагировала образованием антител. Однако для провоцирования самого заболевания было недостаточно.При инфицированной птицы внутривенно, нейтрализующие антитела против возбудителей лейкозо - саркомный группы установлены только у птицы линии Д-4 и в значительно более низком проценте - 37,6, чем в такой же птицы, где использовали естественные пути инфицирования.Полученные нами данные свидетельствуют о неодинаковой чувствительностью птицы к различным способам аппликации вируса лейкоза.Исследуемая нами птица оказалась устойчивой к заболеванию лейкозом при заражении ее через рот, слизистую глаз, трахею, клоаку, в то время как введение этого же возбудителя внутривенно выявило значительный готход птицы исследуемых линий от вируса эритроидного лейкоза (штамм R).
Description: Neoplastic diseases - diseases of poultry squad, characterized by the development of lymphoid tumors. Improving the resistance of a bird to the formation of neoplasms by improving its genetic potential is of particular importance. The selection of such a bird under natural conditions is difficult, because the mother is constantly the standard concentration of the virus in the bird's habitat is impossible. In the laboratory used artificial methods of introducing the virus. Therefore, there was a need for a comparative assessment of the artificial and natural methods of introducing the virus on the ability to form tumors.With the introduction of erythroid leukemia virus in natural ways: through the mouth, mucous membrane of the eye, nasal openings, cloaca, trachea, leukemia disease is not established in poultry research lines during the study period. The study of the sera of birds infected with erythroblastosis virus through the mouth, nasal openings, eye mucosa, trachea, cloaca, in a neutralization reaction showed that a significant number of birds that received the virus acquired neutralizing antibodies. So, in the D-4 line there were 33 such heads, which was 66 %. With 38 chickens of the P-37 line, only 6 individuals had antibodies. The percentage of poultry with antibodies was 18.2. This indicates that the test bird was susceptible to infection, that is, it reacted to the introduction of the virus by the formation of antibodies. However, to provoke the disease itself was not enough.When an infected bird is injected intravenously, neutralizing antibodies against the causative agents of leukemia - the sarcoma group are found only in birds of the D-4 line and in a much lower percentage - 37.6 than in the same bird, where they used natural infection pathways.Our findings suggest that the birds are not equally sensitive to different methods of application of leukemia virus.The bird we studied was resistant to leukemia when it was infected through the mouth, eye mucosa, trachea, cloaca, while the intravenous injection of the same pathogen revealed a significant death of the bird of the test lines from the erythroid leukemia virus (strain R).
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6585
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf364,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.