Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8681
Title: Моделі формування продуктивності соняшнику та їх ефективність в умовах північно-східного Лісостепу України
Other Titles: Модели формирования продуктивности подсолнечника и их эффективность в условиях северо-восточной Лесостепи Украины
Models of sunflower productivity formation and their efficiency in the conditions of the north-eastern forest steppe of Ukraine
Authors: Троценко, Володимир Іванович
Кабанець, Віктор Михайлович
Яценко, Віталій Миколайович
Колосок, Інна Олександрівна
Троценко, Владимир Иванович
Кабанец, Виктор Михайлович
Яценко, Виталий Николаевич
Колосок, Инна Александровна
Trotsenko, V. I.
Kabanets, V. M.
Yatsenko, V. M.
Kolosok, I. O.
Keywords: соняшник
урожайність
погодні умови
подсолнечник
урожайность
погодные условия
sunflower
yield
weather conditions
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Моделі формування продуктивності соняшнику та їх ефективність в умовах північно-східного Лісостепу України [Електронний ресурс] / В. І. Троценко, В. М. Кабанець, В. М. Яценко, І. О. Колосок // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2020. – Вип. 2 (40). – С. 72-78.
Abstract: Товарні посіви соняшника представлені в усіх областях України, у т. ч. у зоні північного Лісостепу та Полісся, яка суттєво відрізняється за ґрунтовими умовами від регіонів традиційного поширення культури. Такий стан потребує теоретичного узагальнення та експериментальних досліджень із розробки моделі сорту соняшнику з високим рівнем адаптованості до нових умов вегетації. У загальному плані оцінку рівня адаптованості генотипів до умов зони забезпечують демонстраційні полігони. Найбільш повно асортимент вітчизняних та зарубіжних гібридів соняшнику, орієнтованих на зону північно-східного Лісостепу та Полісся, представлений на демонстраційному полігоні Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України (Інституту СГПС НАН України). Дослідження проводили у рамках програми з розробки моделі сорту для умов північно-східного Лісостепу та Полісся України, номер державної реєстрації 0116U001506, що виконувалася у 2016–2020 рр. в Інституті СГПС НААН України та Сумському національному аграрному університеті. У дослідженнях щорічно тестували 28–56 гібридів різних установ оригінаторів. Проаналізовано загальну динаміку посівних площ, урожайності та валового виробництва соняшнику в Сумській області у 2016‒2020 роках. Встановлено, що вищі, порівняно із середніми у державі, показники урожайності культури обумовили підвищення темпів щорічного збільшення посівних площ із 2‒5 % у 2010 до 11 та 16 % у 2019 і 2020 роках. Наразі частка соняшнику в структурі орних земель області складає 25,4 % при 19,7 % у середньому в Україні. Збереження такої динаміки у найближчій перспективі може стати основним обмежуючим фактором зростання урожайності. За результатами аналізу погодних умов, показників вегетативного та генеративного розвитку гібридів на демонстраційному полігоні розраховано 2-х рівневий алгоритм реалізації генеративного потенціалу. Він визначається тривалістю вегетаційного періоду та належністю гібридів до груп залежно від моделі формування урожайності. Встановлено, що у роки наближені до середньобагаторічних, різниця в один день вегетації пропорційна урожайності ‒ 34 кг/га у більш посушливі та жаркі роки значення збільшується до 50 кг/га. Здатність гібридів забезпечувати розрахункові показники середньої урожайності (за 3 і більше років) визначено як базовий рівень їх адаптованості до умов зони. Визначені мінімальні значення показників із високим рівнем кореляції з параметрами продуктивності рослин. За результатами аналізу значень показників, їх стабільності у різних погодних умовах встановлено різницю в алгоритмах формування урожайності. Проаналізовано параметри груп моделі, формування продуктивності яких забезпечували вищий від базового рівень адаптованості гібридів до умов зони. Встановлено, що модель із задовільним рівнем адаптованості реалізується за рахунок незначного перевищення значень базових показників, що визначають розвиток листкового апарату рослин та структуру їх продуктивності. Моделі із вищим рівнем адаптованості характеризуються суттєвим перевищенням базових значень за кількома або більшістю показників. Товарные посевы подсолнечника представлены во всех областях Украины, в т. Ч. В зоне северной Лесостепи и Полесья, которая существенно отличается по почвенным условиям от регионов традиционного распространения культуры. Такое положение требует теоретического обобщения и экспериментальных исследований по разработке модели сорта подсолнечника с высоким уровнем адаптированности к новым условиям вегетации. В общем плане оценку уровня адаптированности генотипов к условиям зоны обеспечивают демонстрационные полигоны. Наиболее полно ассортимент отечественных и зарубежных гибридов подсолнечника, ориентированных на зону северо-восточного Лесостепи и Полесья, представленный на демонстрационном полигоне Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины (Института СГПС НАН Украины). Исследования проводились в рамках программы по разработке модели сорта для условий северо-восточной Лесостепи и Полесья Украины, номер государственной регистрации 0116U001506, что выполнялась в 2016-2020 гг. В Институте СГПС НААН Украины и Сумском национальном аграрном университете.
Description: Sunflower crops for the production of marketable products are in all regions of Ukraine, in particular in the zone of the northern Forest-Steppe and Polissya. This zone differs significantly by soil conditions from the regions of traditional crop distribution. This condition requires theoretical generalization and experimental research to develop a model of sunflower varieties with a high level of adaptability to new growing conditions In general, the assessment of the level of adaptability of genotypes to the conditions of the zone using basic cultivation technologies is provided by demonstration landfills. The most complete range of domestic and foreign sunflower hybrids focused on the area of North-Eastern Forest-Steppe and Polissya is presented at the demonstration site of the Institute of Agriculture of the Northeast NAAS. The research was conducted within the program to develop the model of the variety for the conditions of the North Eastern Forest-Steppe and Polissya of Ukraine, (state registration number - 0116U001506). The study was performed in 2016‒2020 at the Institute of Agriculture of the Northeast NAAS of Ukraine and Sumy National Agrarian University. Hybrids (28‒56) of different originators were tested annually. The general dynamics of sown areas, yield and gross production of sunflower in Sumy region in 2016‒2020 is analyzed. It was established that higher crop yields compared to the average in the country, led to the increase in the annual growth in areas under sunflower from 2‒5 % in 2010 to 11‒16 % in 2019 and 2020. Currently, the share of sunflower crop in the structure of arable land in the region is 25.4% compared to the average of 19.7% in Ukraine Maintaining such dynamics in the near future may be the main limiting factor for productivity growth. If such dynamics will be maintained in the near future, it may become the main limiting factor for productivity growth. According to the results of the analysis of weather conditions in 2016 2020, indicators of vegetative and generative develop ment of plants of different genotypes at the demonstration site, the 2-level algorithm for realizing the generative potential of hybrids was proposed. It was determined by the length of their growing season and their place in the groups with different models of yield formation It was found that in years close to the average long-term difference in one day of the growing season was proportional to the yield ‒ 34 kg, in drier and hotter years the value increases to 50 kg/ha. The ability of hybrids to provide the estimated average yield (for 3 years or more) was defined as the basic level of their adaptability to the conditions of the zone. The minimum values of indicators with a high level of correlation with the parameters of plant productivity are determined. According to the results of the analysis of values of indicators, their stability in different weather conditions the difference in algorithms of formation of productivity is established. The parameters of groups of hybrids of the model of productivity formation which provided higher than the basic level of adaptability to the conditions of the zone were analyzed. It was established that the model with a satisfactory level of adaptability is realized due to a slight excess of the values of the basic indicators of the parameters that determine the development of the leaf apparatus of plants and the structure of their productivity. Models with a higher level of adaptability are characterized by a significant excess of baseline values for several or most indicators.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8681
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf891,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.