Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2045
Title: Особливості використання методів комплексонометричного титрування при вивченні адсорбційних властивостей глинистих сорбентів
Other Titles: Особенности использования методов комплексонометрического титрования при изучении адсорбционных свойств глинистых сорбентов
Features of the complexometric titration in the study of absorption properties of clay sorbents
Authors: Большаніна, С. Б.
Івченко, В. Д.
Міляєва, Д. В.
Большанина, С. Б.
Ивченко, В. Д.
Миляева, Д. В.
Bolshanyna, S. B.
Ivchenko, V. D.
Milyaeva, D. V.
Keywords: адсорбція
мінеральні сорбенти
глини
адсорбция
минеральные сорбенты
глины
adsorption
mineral sorbents
clay
Issue Date: 17-Sep-2014
Publisher: В-во "Львівська політехніка"
Citation: Большаніна С. Б. Особливості використання методів комплексонометричного титрування при вивченні адсорбційних властивостей глинистих сорбентів [Електронний ресурс] / С. Б. Большаніна, В. Д. Івченко, Д. В. Міляєва // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 3-й Міжнародний конгрес : матеріали, (Львів, 17-19 вересня 2014 р.). - Л. : В-во "Львівська політехніка", 2014. - С. 105.
Abstract: Досліджено можливість застосування комплексометричного титрування для отримання достовірних даних про поглинання іонів цинку на глинистих мінералів. Спосіб може бути використаний для оцінки адсорбції іонів цинку, але повинні бути прийняті до уваги результати контрольного титрування розчину з використанням ацетатного буфера, що відтворює кислотність цинк-іонних розчинів. Поглинаюча здатність глинистих мінералів зростає після їх активації хлористоводневої кислоти. Исследована возможность применения комплексометрического титрования для получения достоверных данных о поглощении ионов цинка на глинистых минералах. Способ может быть использован для оценки адсорбции ионов цинка, но должны быть приняты во внимание результаты контрольного титрования раствора с использованием ацетатного буфера, который воспроизводит кислотность цинк-ионных растворов. Поглощающая способность глинистых минералов возрастает после их активации соляной кислотой.
Description: We studied the applicability of the complexometric titration to obtain the reliable data on zinc ion absorption on clay minerals. The method can be used for zinc-ion adsorption evaluation but the results of the reference solution titration with acetate buffer (to reproduce acidity of zinc-ion solutions) should be taken into consideration. The absorption capacity of the clay minerals increases after their processing with the hydrochloride acid.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2045
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KONGRES.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.