Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8415
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСрібняк, Наталія Миколаївна-
dc.contributor.authorЦиганенко, Людмила Анатоліївна-
dc.contributor.authorЦиганенко, Геннадій Михайлович-
dc.contributor.authorІвченко, Вікторія Дмитрівна-
dc.contributor.authorСрибняк, Наталья Николаевна-
dc.contributor.authorЦыганенко, Людмила Анатольевна-
dc.contributor.authorЦыганенко, Геннадий Михайлович-
dc.contributor.authorИвченко, Виктория Дмитриевна-
dc.contributor.authorSribniak, Nataliia Mykolaivna-
dc.contributor.authorTsyhanenko, Liudmyla Anatoliivna-
dc.contributor.authorTsyhanenko, Hennadii Mykhailovych-
dc.contributor.authorIvchenko, Viktoriia Dmytrivna-
dc.date.accessioned2020-12-29T08:10:53Z-
dc.date.available2020-12-29T08:10:53Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationСпільна робота плит в ячейці перекриття [Електронний ресурс] / Н. М. Срібняк, Л. А. Циганенко, Г. М. Циганенко, В. Д. Івченко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – Сер. «Технічні науки». - Київ : Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2020. - Т. 31 (70). - №3uk_UA
dc.identifier.urihttp://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8415-
dc.descriptionReinforced concrete structures of floors and roof slabs account for more than 20% of the total cost of a building. These structures are quite material-intensive and labor-intensive because they account for about 30−40% of concrete and steel used in the construction of the building. Floor slabs are load bearing constructions as well as horizontal diaphragms of rigidity of the building. They also redistribute the internal forces from the horizontal wind load between the vertical elements of the building (the columns) and level the stresses arising because of mounting misalignment. Therefore, the design of these floor structures should be based on experimental and theoretical researches of the actual conditions of their work, on buildings and constructions interaction and improved design methods, which takes into account their spatial behavior. Modeling of actual working conditions of structures is provided by an analytical modeling, which takes into account combined actions of all elements of the building or construction. The finite element method (FEM) is implemented in many modern software packages. FEM allows more accurate modeling of the analytical models of structures and takes into account their joint behavior. Several conditions of redistribution of internal forces and stresses are considered and modeled in the article. It is found, that the internal forces in separate floor slabs change significantly because of loading a separate floor slab with local load. The slab-wall junction by long side also leads to a change of the internal forces in the floor slabs. When changing the conditions of slab-wall junction, the torques in the separate slabs increase significantly. In traditional design Torque and its values are not taken into account. The article proves the joint behavior of prefabricated floor slabs interconnected by a self-locking seam and anchor elements in the floor cell. Taking into account the joint work allows us to determine the effort in the cell elements more accurately and, therefore, to design these elements more rationally.uk_UA
dc.description.abstractЗалізобетонні конструкції перекриттів та покриттів становлять близько 20% вартості всієї будівлі. Ці конструкції є досить матеріаломісткими та працемісткими оскільки на них припадає близько 30−40% бетону й сталі, що використовуються при зведенні будівлі. Окрім функцій розмежування та несення навантаження перекриття являють собою горизонтальні діафрагми жорсткості будівлі. Також вони перерозподіляють зусилля від горизонтального вітрового навантаження між вертикальними елементами будівлі та нівелюють напруження, що виникають від неточності монтажу. Тому проектування цих конструкцій перекриттів повинно базуватися на експериментально-теоретичних дослідженнях дійсних умов їх роботи та взаємодії в складі будівель та споруд; розробці на цій основі вдосконалених методів розрахунку, що враховують їх просторову роботу. Моделювання дійсних умов роботи конструкцій забезпечується створенням розрахункової схеми, яка враховує сумісну роботу всіх елементів будівлі чи споруди. Метод кінцевих елементів, який реалізується в багатьох сучасних програмних комплексах, дозволяє більш точно моделювати розрахункові схеми конструкцій та враховувати їх сумісну роботу. В статті розглянуто та змодельовано декілька умов, за яких відбувається перерозподіл внутрішніх зусиль та напружень. Встановлено, що зусилля в окремих плитах змінюються значним чином при завантаженні окремої плити локальним навантаженням чи міні умов спирання на стіни однієї з плит ячейки перекриття. Окрім зміни та перерозподілу моментів вигину значною мірою збільшуються крутні моменти в окремих елементах ячейки при зміні умов спирання ячейки перекриття. Наявність та величина моментів кручення при традиційному проектуванні не враховується. В роботі доведено факт спільної роботи збірних плит перекриття, що з’єднані між собою швом замонолічення та анкерним елементами, в ячейці перекриття. Врахування спільної роботи дозволяє більш точно визначати зусилля в елементах ячейки, а значить, більш раціонально проектувати ці елементи. Железобетонные конструкции перекрытий и покрытий составляют около 20% стоимости всего здания. Эти конструкции достаточно материалоемкими и трудоемких поскольку на них приходится около 30-40% бетона и стали, используемых при возведении здания. Кроме функций разграничения и несения нагрузки перекрытия представляют собой горизонтальные диафрагмы жесткости здания. Также они перераспределяют усилия от горизонтального ветровой нагрузки между вертикальными элементами здания и нивелируют напряжения, возникающие от неточности монтажа. Поэтому проектирование этих конструкций перекрытий должно базироваться на экспериментально-теоретических исследованиях реальных условий их работы и взаимодействия в составе зданий и сооружений; разработке на этой основе усовершенствованных методов расчета, учитывающих их пространственную работу. Моделирование реальных условий работы конструкций обеспечивается созданием расчетной схемы, учитывающей совместную работу всех элементов здания или сооружения. Метод конечных элементов, который реализуется во многих современных программных комплексах, позволяет более точно моделировать расчетные схемы конструкций и учитывать их совместную работу. В статье рассмотрены и смоделирован несколько условий, при которых происходит перераспределение внутренних усилий и напряжений. Установлено, что усилия в отдельных плитах меняются значительным образом при загрузке отдельной плиты локальным нагрузкой или мини условий опирания на стены одной из плит ячейки перекрытия. Кроме изменения и перераспределения моментов изгиба в значительной степени увеличиваются крутящие моменты в отдельных элементах ячейки при изменении условий опирания ячейки перекрытия. Наличие и величина моментов кручение при традиционном проектировании не учитывается. В работе доказан факт совместной работы сборных плит перекрытия, соединенных между собой швом омоноличивание и анкерной элементами, в ячейке перекрытия. Учет совместной работы позволяет более точно определять усилия в элементах ячейки, а значит, более рационально проектировать эти элементы.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадськогоuk_UA
dc.subjectплитаuk_UA
dc.subjectперекриттяuk_UA
dc.subjectнапруженняuk_UA
dc.subjectплитаuk_UA
dc.subjectперекрытияuk_UA
dc.subjectнапряженияuk_UA
dc.subjectslabuk_UA
dc.subjectoverlapuk_UA
dc.subjectstressuk_UA
dc.titleСпільна робота плит в ячейці перекриттяuk_UA
dc.title.alternativeСовместная работа плит в ячейке перекрытияuk_UA
dc.title.alternativeThe joint behavior of prefabricated floor slabs in a locationuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Спільна робота плит.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.