Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8827
Title: Застосування осмотичної дегідратації у технології цукатів із коренеплідних овочів
Other Titles: Применения осмотической дегидратации в технологии цукатов из корнеплодных овощей
Applications of osmotic dehydration in the technology of candied from root vegetables
Authors: Самілик, М. М.
Геліх, А. О.
Болгова, Н. В.
Потапов, В. О.
Сабадаш, С. М.
Самилык, М. М.
Гелих, А. А.
Болгова, Н. В.
Потапов, В. А.
Сабадаш, С. М.
Samilyk, M.
Helikh, A.
Bolgova, N.
Potapov, V.
Sabadash, S.
Keywords: осмотична дегідратація
вакуумні сушарки цукати із столових буряків
коренеплідні овочі
осмотическая дегидратация
вакуумные сушилки
корнеплодные овощи
osmotic dehydration
vacuum dryers
temperature
Issue Date: 2020
Citation: Застосування осмотичної дегідратації у технології цукатів із коренеплідних овочів [Електронний ресурс] / М. М. Самілик, А. О. Геліх, Н. В. Болгова [та ін.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 3(11). – С. 13-20. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2020_3(11)__3 . – Заголовок з екрану.
Abstract: Запропоновано удосконалену технологію виготовлення цукатів із столових і цукрових буряків, моркви, пастернаку, селери кореневої та брукви. Технологія базується на підвищенні осмотичного тиску в клітинах рослинної сировини шляхом збільшення концентрації сухих речовин. Удосконалена технологія передбачає використання процесу осмотичної дегідратації в 70 % цукровому розчині температурою 50 °С, як альтернативи процесу бланшування. Це забезпечує скорочення часу сушіння до 1 години за рахунок часткового переходу води з клітин коренеплодів у цукровий розчин. Інактивація ферментів, яка відбувається при дегідратації, позитивно впливає на органолептичні показники якості цукатів. Цукати мають хороший аромат, характерний природній колір і можуть використовуватися як готова десертна страва та наповнювачі у виробництві кисломолочних продуктів і кондитерських виробів. Проаналізовано вплив традиційних способів обробки рослинної сировини на її харчову та біологічну цінність. Досліджено способи виготовлення овочевих цукатів та виявлено недоліки цих способів. Отримано комплекс даних щодо режимів ведення процесів дегідратації та сушіння. Запропоновано технологію, яка включає: подрібнення сировини, осмотичне зневоднення, сушіння у вакуумних сушарках. Технологією передбачено подрібнення сировини кубиком розміром 5/5/5 мм. Осмотичне зневоднення сировини відбувається у пересиченому цукровому розчині протягом 2,5 годин при температурі 50 °С з подальшим сушіння у вакуумних сушарках протягом 1 години при температурі 50 °С. Розроблено конструкцію апарату для проведення осмотичної дегідратації, який забезпечує підтримання заданого температурного режиму, приготування і перемішування цукрового розчину, постійне перемішування сировини з метою інтенсифікації масообміну. Проаналізовано органолептичні (зовнішній вигляд, консистенцію, смак, запах, колір) та фізико–хімічні показники (масову частку сахарози, вологи, загальної золи) якості цукатів із столових буряків, виготовлених за удосконаленою технологією. Встановлено їх відповідність вимогам ДСТУ 6075:2009. Предложена усовершенствованная технология изготовления цукатов из столовой и сахарной свеклы, моркови, пастернака, сельдерея корневого и брюквы. Технология базируется на повышении осмотического давления в клетках растительного сырья путем увеличения концентрации сухих веществ. Усовершенствованная технология предусматривает использование процесса осмотического дегидратации в 70 % сахарном растворе температурой 50 °С, как альтернативы процесса бланширования. Это обеспечивает сокращение времени сушки до 1 часа за счет частичного перехода воды из клеток корнеплодов в сахарный раствор. Инактивация ферментов, которая происходит при дегидратации, положительно влияет на органолептические показатели качества цукатов. Цукаты имеют хороший аромат, характерный естественный цвет и могут использоваться как готовое десертное блюдо и наполнители в производстве кисломолочных продуктов и кондитерских изделий. Проанализировано влияние традиционных способов обработки растительного сырья на ее пищевую и биологическую ценность. Исследованы способы изготовления овощных цукатов и выявлены недостатки этих способов. Получено комплекс данных по режимам ведения процессов дегидратации и сушки. Предложена технология, которая включает: измельчение сырья, осмотическое обезвоживание, сушка в вакуумных сушилках. Технологией предусмотрено измельчения сырья кубиком размером 5/5/5 мм. Осмотическое обезвоживание сырья происходит в пресыщенном сахарном растворе в течение 2,5 часов при температуре 50 °С с последующим сушки в вакуумных сушилках в течение 1:00 при температуре 50 °С. Разработана конструкция аппарата для проведения осмотической дегидратации, который обеспечивает поддержание заданного температурного режима, приготовления и перемешивание сахарного раствора, постоянное перемешивание сырья с целью интенсификации массообмена. Проанализированы органолептические (внешний вид, консистенцию, вкус, запах, цвет) и физико-химические показатели (массовая доля сахарозы, влаги, общей золы) качества цукатов из столовой свеклы, изготовленных по усовершенствованной технологии. Установлено их соответствие требованиям ДСТУ 6075:2009.
Description: An improved technology for the production of candied fruits from canteen and sugar beets, carrots, parsnips, celery root and rutabagas is proposed. The technology is based on increasing the osmotic pressure in the cells of plant materials by increasing the concentration of dry substances. The improved technology provides for the use of the osmotic dehydration process in 70% sugar solution at 50 ° C, as an alternative to the blanching process. This provides a reduction in drying time to 1 hour due to the partial transfer of water from the cells of root crops to the sugar solution. The inactivation of enzymes, which occurs during dehydration, has a positive effect on the organoleptic indicators of the quality of candied fruits. Candied fruits have a good aroma, a characteristic natural color and can be used as a ready-made dessert dish and fillers in the production of fermented milk products and confectionery. The influence of traditional methods of processing plant raw materials on its nutritional and biological value has been analyzed. Methods of making candied vegetables have been investigated and the disadvantages of these methods have been identified. A set of data on the modes of conducting dehydration and drying processes has been obtained. A technology is proposed, which includes: grinding of raw materials, osmotic dehydration, drying in vacuum dryers. The technology provides for crushing the raw material into a 5/5/5 mm cube. Osmotic dehydration of raw materials occurs in a saturated sugar solution for 2.5 hours at a temperature of 50 ° C, followed by drying in vacuum dryers for 1:00 at a temperature of 50 ° C. The design of an apparatus for carrying out osmotic dehydration has been developed, which ensures the maintenance of a given temperature regime, preparation and mixing of sugar solution, constant mixing of raw materials in order to intensify mass transfer. Organoleptic (appearance, consistency, taste, smell, color) and physicochemical indicators (mass fraction of sucrose, moisture, total ash) of the quality of candied fruits from table beet made using improved technology have been analyzed. Their compliance with the requirements of DSTU 6075: 2009 was established.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8827
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.