Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6338
Title: Залежність техніко-економічних оказників використання зернозбиральних комбайнів від рівня врожайності озимої пшениці
Other Titles: Зависимость технико-экономических показателей использования зерноуборочных комбайнов от уровня урожайности озимой пшеницы
Dependence of technical and economic indicators of the use of grain harvesters on the level of winter wheat yield
Authors: Барабаш, Григорій Іванович
Мікуліна, Марина Олександрівна
Микулина, Марина Александровна
Барабаш, Григорий Иванович
Mikulina, Marina Aleksandrovna
Barabash, Grigory Ivanovich
Keywords: комбайн
збирання
балансова вартість
комбайн
уборка
балансовая стоимость
harvester
harvesting
book value
Issue Date: 2019
Citation: Барабаш Г. І. Залежність техніко-економічних оказників використання зернозбиральних комбайнів від рівня врожайності озимої пшениці [Електронний ресурс] / Г. І. Барабаш, М. О. Мікуліна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник тез доповідей по матеріалах Міжнародної наукової інтернет-конференції, (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2019 р.). - Переяслав-Хмельницький, 2019. - Вип. 43. - С. 747-750.
Abstract: В запропонованій статті наведені методичні підходи стосовно визначення основних техніко-економічних показників зернозбирального комбайна в залежності від рівня врожайності пшениці, що дає можливість встановити вплив цього чинника на собівартість одиниці зібраної площі та одиниці маси намолоченого зерна. В предлагаемой статье приведены методические подходы по определению основных технико-экономических показателей зерноуборочного комбайна в зависимости от уровня урожайности пшеницы, что позволяет установить влияние этого фактора на себестоимость единицы собранной площади и единицы массы намолоченного зерна.
Description: The proposed article provides methodological approaches for determining the basic technical and economic indicators of a combine harvester depending on the level of wheat yield, which makes it possible to determine the effect of this factor on the cost of a unit of the harvested area and the mass unit of milled grain.
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6338
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
теза 3.pdf491,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.