Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6754
Title: Профілактика травмування родових шляхів під час родів у корів
Other Titles: Профилактика травм родовых путей во время родов у коров
Prevention of trauma of the birth canal during the delivery of cows
Authors: Сераджимова, Алла Григорівна
Краєвський, Аполлінарій Йосипович
Чекан, Олександр Миколайович
Пономаренко, Валерій Павлович
Сераджимова, Алла Григорьевна
Краевский, Аполлинарий Иосипович
Чекан, Александр Николаевич
Пономаренко, Валерий Павлович
Seradgimova, Alla Grigirievna
Kraevskiy, Apollinariy Uosipovich
Chekan, Alexandr Nkolaevich
Ponomarenko, Valeriy Pavlovich
Keywords: корова
вагітність
порода
коровы
беременность
порода
cows
pregnancy
breeds
Issue Date: 2018
Citation: Профілактика травмування родових шляхів під час родів у корів [Електронний ресурс] / А. Г. Сераджимова, А. Й. Краєвський, О. М. Чекан, В. П. Пономаренко // Наукові горизонти : науковий журнал. – ЖНАУ, 2018. - № 9-10 (2018). - № 9-10 (71). - С. 97-101.
Abstract: В статті розглянуто питання профілактики травмування органів статевої системи корів.У експерименті використовувалися корови-первістки і дорослі тварини під час родів, за передчасного розриву плідного міхура, коли не повністю розкривалась шийка матки, із-за цього алантоїс і амніон розривались в родових шляхах не виходячи на зовні.Усіх тварин за принципом парних аналогів розділяли на дві групи: дослідну та контрольну. Тваринам дослідної групи первісток застосовували препарат Сенсіблеск Вейкс в дозі 5 мл, а у групі дорослих корів – 10 мл, згідно інструкції. В цей же час, дослідним групам корів-первісток і дорослих корів вводили по 40-50 ОД окситоцину для посилення скорочувальної функції матки через 10 – 15 після розслаблення її шийки. У контрольних групах тваринам препарати не вводили.В дослідну і контрольну групи корів первісток було відібрано по 21 гол., а дорослих корів 39 і 38 голів, відповідно. Безпосередньо після родів проводили акушерське обстеження корів з метою виявлення травм статевих органів, отриманих під час родового процесу.При цьому реєстрували рвані рани, гематоми піхви, вульви, присінка, піхви, шийки матки. Як результат досліджень враховували частоту травмування м'яких тканин родових шляхів у дослідних і контрольних групах тварин, встановлювали кореляцію цього показника із масою теляти після народження. Нами встановлено, що телята масою 35 і більше кг частіше народжувались у дорослих корів дослідної та контрольної груп на 22,0 і 28,1 % відповідно. При цьому ми звернули увагу на той факт, щопід час народження великих телят у дорослих травмування статевих органів корів відмічалися рідше на 19,9 % або у два рази в дослідній групі та на 7,3 % контрольній групі.Це вказує на більш легкий перебіг родового процесу та кращу підготовленість дорослих корів до отелення. Аналогічні дані нами було отримано у дослідних і контрольних групах корів при народжені телят масою меншою 35 кг. При цьому у дослідних групах травмування родових шляхів реєстрували у два рази частіше у корів-первісток порівняно з дорослими тваринами, а у контрольних групах у 2,3 рази, відповідно. У контрольної групи корів-первісток частота травмування родових шляхів була в 1,35 рази або на 14,3 % вищою порівняно з дослідними тваринами. Залежно від маси теляти під час родів ця різниця була більшою на 21,7 % або у 2,1 рази при народженні телят масою меншою 35 кг і на 8,0 % або в 1,2 рази – з масою понад 35 кг.У групі корів-первісток під час родів частота травмування родових шляхів більше залежить від величини плода при народженні, а застосування препарату СенсіблескВейкс знижує її більше, ніж у два рази за народження телят масою менше 35 кг і у 1,2 рази – при масі телят понад 35 кг. У контрольній групі дорослих корів травмування родових шляхів відмічалось у 2,05 рази частіше, ніж у дослідній. Статеві органи дослідної групи корів травмувалися у 1,8 рази рідше порівняно з контрольною групою за народження телят масою до 35 кг, а при народженні телят понад 35 кг цей показник підвищувався до 2,2 разів. Аналізуючи частоту травмування родового тракту у дорослих корів залежно від кількості тварин в дослідній і контрольній групах ми встановили її залежність від величини плода під час народження. При народженні телят масою понад 35 кг у контрольній групі спостерігали зростанням травмування родового каналу корів на 13,5 % у порівнянні із тваринами дослідної групи. В статье рассмотрены вопросы профилактики травмирования органов половой системы коров.В эксперименте использовались коровы-первенцы и взрослые животные во время родов, при преждевременном разрыве плодного пузыря, если не полностью раскрывалась шейка матки, из-за этогоаллантоиси амнион разрывались в родовых путях, не выходя наружу.Всех животных по принципу парных аналогов разделяли на две группы: опытную и контрольную.Животным опытной группы первенец применяли препаратСенсиблескВейксв дозе 5 мл, а в группе взрослых ковор– 10мл, согласно инструкции.В это же время, опытным группам коров-первотелок и взрослых коров вводили по 40-50 ЕДокситоцинадля усиления сократительной функции матки через 10 - 15 после расслабления ее шейки.В контрольных группах животным препараты не вводили.В опытную и контрольную группы коров-первенец было отобрано по 21 гол., а взрослых коров 39 и 38 голов соответственно.Непосредственно после родов проводили акушерское обследование коров с целью выявления травм половых органов, полученных во время родового процесса.При этом регистрировали рваные раны, гематомы влагалища,вульвы, преддверия влагалища, шейки матки.В результате исследований учитывали частоту травмирования мягких тканей родовых путей в опытных и контрольных группах животных, устанавливали корреляцию этого показателя с массой теленка после рождения.Нами установлено, что телята массой 35 и более кг чаще рождались у взрослых коров опытной и контрольной групп на 22,0 и 28,1% соответственно.При этом мы обратили внимание на тот факт, что во время рождения больших телят у взрослых травмирование половых органов коров отмечались реже на 19,9% или в два раза в опытной группе и на 7,3% контрольной группе.Это указывает на более легкое течение родового процесса и лучшую подготовленность взрослых коров до отела.Аналогичные данные нами было получено в опытных и контрольных группах коров при рождении телят массой менее 35 кг.При этом в опытных группах травмирование родовых путей регистрировали в два раза чаще у коров-первотелок по сравнению с взрослыми животными, а в контрольных группах в 2,3 раза, соответственно.В контрольной группе коров-первотелок частота травмирования родовых путей была в 1,35 раза или на 14,3% выше по сравнению с опытными животными.В зависимости от массы теленка при родах эта разница была больше на 21,7% или в 2,1 разипри рождении телят массой менее 35 кг и на 8,0% или в 1,2 разис массой более 35 кг.В группе коров-первотелок при родах частота травмирования родовых путей больше зависит от величины плода при рождении, а применение препаратаСенсиблескВейксснижает ее больше, чем в два раза при рождении телят массой менее 35 кг и в 1,2 раза– при массе телят более 35 кг.В контрольной группе взрослых коров травмирование родовых путей отмечалось в 2,05 раза чаще, чем в опытной.Половые органы опытной группы коров травмировались в 1,8 разареже по сравнению с контрольной группой при рождении телят массой до 35 кг, а при рождении телят более 35 кг этот показатель повышался до 2,2 раз.Анализируя частоту травмирования родового тракта у взрослых коров в зависимости от количества животных вопытной и контрольной группах мыустановили ее зависимость от величины плода при рождении.При рождении телят массой более 35 кг в контрольной группе наблюдали рост травмирования родового канала коров на 13,5% по сравнению с животными опытной группы.
Description: The article deals with the issues of prevention of trauma to the organs of the reproductive system of cows. The experiment used cows-primates and adult animals during childbirth, for the premature rupture of a productive bladder, when the cervix was not completely opened, because of this, allantois and amnion broke through the birth canal without leaving the outside. All animals on the principle of pair analogues were divided into two groups: experimental and control. Animals of the experimental group of primates used the drug SenseilskWeix in dose 5 ml, and a group of adults and Cor - 10 ml, according to instructions. At the same time, experimental groups of cows-primates and adult cows were injected 40-50 OD oxytocin to increase the contractile function of the uterus after 10 - 15 after the relaxation of her cervix. In control groups, animals were not given drugs. In the experimental and control groups of cows, the firstborn was selected for 21 goals, and adult cows 39 and 38 goals, respectively. Immediately after birth, obstetric examination of cows was conducted in order to detect traumas of the genital organs obtained during the birth process. In this case, lacerated wounds, hematomas of the vagina, vulva , horse, vagina, cervix were recorded . As a result of the studies, the frequency of traumas of the soft tissues of the canal tract in the experimental and control groups of animals was taken into account, and the correlation of this indicator with the weight of the calf after birth was established. We found that calves weighing 35 and more kg were more often born in adult cows of experimental and control groups at 22.0 and 28.1% respectively. At the same time, we drew attention to the fact that during the birth of large calves in adults trauma to the genital organs of cows was noted at least 19.9% or twice in the experimental group and 7.3% in the control group. This indicates a slight progress in the birth process and better preparedness of adult cows for calving. Similar data were obtained from experimental and control cows at calves weighing less than 35 kg. At the same time, in experimental groups traumas of the birth canals were registered twice as often in primary cows as in comparison with adult animals, and in control groups 2.3 times, respectively. In the control group of primary cows, the frequency of trauma to the birth canal was 1.35 times or 14.3% higher compared with the experimental animals. Depending on the weight of the calf during birth, this difference was greater by 21.7% or 2.1 times, and at birth calves weighing less than 35 kg and 8.0% or 1.2 times, and - weighing more than 35 kg. In the group of first-born cows during the genera, the frequency of trauma to the birth canal more depends on the size of the fetus at birth, and the use of the drug SenseilskWeix reduces her more than twice the birth of calves weighing less than 35 kg and 1.2 times - and with a mass of calves more than 35 kg. In the control group of adult cows, trauma to the birth canal was noted 2.05 times more often than in the experimental one. The genital organs of the experimental group of cows were traumatized 1.8 times and less frequently compared with the control group at birth of calves weighing up to 35 kg, and at birth of calves more than 35 kg this figure was increased to 2.2 times. Analyzing the incidence rate of trauma in adult cows, depending on the number of animals in the experimental and control groups, we established its dependence on the size of the fetus at birth. At birth, calves weighing more than 35 kg in the control group observed an increase in the trauma of the canal of the cows by 13.5% compared with the animals of the experimental group.
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6754
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Профілактика травмування.pdf247,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.