Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8725
Title: Прояв комбінаційної здатності свиней ірландської селекції за промислового виробництва свинини в умовах степу України
Other Titles: Проявление комбинационной способности свиней ирландской селекции по промышленному производству свинины в условиях степи Украины
Manifestation of the combining ability of pigs of Irish selection in the industrial production of pork in the steppe of Ukraine
Authors: Оглобля, Вікторія Вікторівна
Повод, Микола Григорович
Цап, Світлана Володимирівна
Оглобля, Виктория Викторовна
Повод, Николай Григорьевич
Цап, Светлана Владимировна
Ohloblya, Viktoriya Viktorivna
Povod, Mykola Hryhorovych
Tsap, Svitlana Volodymyrivna
Keywords: свиноматка
порода
поєднання
свиноматка
порода
сочетание
sow
breed
combination
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Оглобля В. В. Прояв комбінаційної здатності свиней ірландської селекції за промислового виробництва свинини в умовах степу України [Електронний ресурс] / В. В. Оглобля, М. Г. Повод, С. В. Цап // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Тваринництво»/ Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2020. - Вип.4 (43). - С. 58-64
Abstract: Проведена оцінка ефекту гетерозису за прямого та реципрокного схрещування основних материнських порід великої білої та ландрас ірландського походження в умовах промислової технології виробництва свинини в степу України. Встановлено прояв ефекту гетерозису за більшістю материнських ознак як за прямого так і зворотного схрещування основних материнських порід. Але за різними ознаками його ефект був неоднаковим. За багатоплідністю встановлено ефект гетерозису як при прямому так і зворотному схрещуванні. Найвищим при прямому схрещуванні виявився показник специфічного гетерозису – 8,97%, тоді як справжній та загальний гетерозис проявились на рівні 7,48%. За зворотного варіанту поєднання свиней цих порід загальний гетерозис за показником багатоплідності склав 3,45%, справжній та специфічний гетерозис становили 2,04%,тоді як гіпотетичний склав 2,74%. У свиноматок великої білої породи при поєднання їх з кнурами породи ландрас спостерігалися негативні значення всіх видів гетерозису на рівні 5,24 -5,47%. За зворотного поєднання свиней цих порід встановлено позитивний загальний гетерозис – 3,90%, справжній та специфічний становили 3,65%, а гіпотетичний – 3,77%. За кількістю поросят при відлученні ефект гетерозису виявився нижчим за прямого схрещування (♀ВБ × ♂Л) в порівнянні зі зворотнім (♀Л ×♂ВБ). Так за прямого схрещування специфічний гетерозис склав 3,36%, тоді як гіпотетичний 2,50%. За зворотного схрещування тварин цих порід ефект загального гетерозису склав 7,56%, справжнього та специфічного гетерозису 5,79% а гіпотетичного – 6,67%. Ефект гетерозису за масою гнізда поросят при відлучені у свиноматок породи ландрас осімененних спермою кнурів великої білої породи був наступним – загальний – 6,60%, гіпотетичний – 6,40%, справжній та специфічний – 6,20%. Ефект гібридної сили за комплексом ознак відтворювальних якостей свиноматок за показником СІВЯС найвищим був ефект специфічного гетерозису за поєднання порід ♀ВБ × ♂Л – 8,88%, тоді як гіпотетичний гетерозис за СІВЯС склав 8,26%, а загальна та справжня його форми знаходились на рівні 7,65%. За поєднання свиноматок породи ландрас з кнурами великої білої породи ефекти гетерозису за СІВЯС загальний гетерозис за комплексом цих ознак склав для даного поєднання 2,64%, гіпотетичний – 2,05%, а специфічний та справжній по 1,48%. За більшістю відтворювальних якостей свиноматок материнських генотипів великої білої та ландрас порід виявлено ефект гетерозису як при прямому так і зворотному їх схрещуванні. При схрещуванні свиноматок великої білої породи з кнурам породи ландрас найвищим прояв ефекту гетерозису був за загальною кількістю поросят при народжені – 1,18 … 8,86%, багатоплідності – 7,48 … 8,97% та селекційним індексом відтворювальних якостей (СІВЯС) – 7,85 – 8,88%. За реципрокного варіанту схрещування тварин цих порід найвищим показник гетерозису виявився за кількістю поросят при відлучені – 5,79 … 7,56%, масою поросят при відлучені 6,20 … 6,60% та оціночним індексом з обмеженою кількістю ознак (ІВЯ) – 3,93 … 5,08%. Проведена оценка эффекта гетерозиса при прямом и реципрокного скрещивания основных материнских пород крупной белой и ландрас ирландского происхождения в условиях промышленной технологии производства свинины в степи Украины. Установлено проявление эффекта гетерозиса по большинству материнских признаков как при прямом так и обратного скрещивания основных материнских пород. Но по различным признакам его эффект был неодинаков. По многоплодием установлено эффект гетерозиса как при прямом, так и обратном скрещивании. Наивысшим при прямом скрещивании оказался показатель специфического гетерозиса - 8,97%, тогда как настоящий и общий гетерозис проявились на уровне 7,48%. При обратной варианта сочетания свиней этих пород общий гетерозиса по показателю многоплодия составил 3,45%, настоящий и специфический гетерозис составляли 2,04%, тогда как гипотетический составил 2,74%. В свиноматок крупной белой породы при сочетания с хряками породы ландрас наблюдались отрицательные значения всех видов гетерозиса на уровне 5,24 -5,47%. При обратной сочетание свиней этих пород установлено положительное общий гетерозиса - 3,90%, настоящий и специфический составляли 3,65%, а гипотетический - 3,77%. По количеству поросят при отъеме эффект гетерозиса оказался ниже прямого скрещивания (♀ВБ × ♂Л) по сравнению с обратным (♀Л × ♂ВБ). Так при прямом скрещивания специфический гетерозис составил 3,36%, тогда как гипотетический 2,50%. При обратной скрещивания животных этих пород эффект общего гетерозиса составил 7,56%, настоящего и специфического гетерозиса 5,79%, а гипотетического - 6,67%. Эффект гетерозиса по массе гнезда поросят при отлучены у свиноматок породы ландрас осимененних спермой хряков крупной белой породы был следующим - общий - 6,60%, гипотетический - 6,40%, настоящий и специфический - 6,20%. Эффект гибридной силы по комплексу признаков воспроизводственных качеств свиноматок по показателю СИВЯС высоким был эффект специфического гетерозиса за сочетание пород ♀ВБ × ♂Л - 8,88%, тогда как гипотетический гетерозис по СИВЯС составил 8,26%, а общая и настоящая его формы находились на уровне 7,65%. По сочетание свиноматок породы ландрас с хряками крупной белой породы эффекты гетерозиса по СИВЯС общий гетерозиса по комплексу этих признаков составил для данного сочетания 2,64%, гипотетический - 2,05%, а специфический и настоящий по 1,48%. По большинству воспроизводственных качеств свиноматок материнских генотипов большой белой и ландрас пород обнаружен эффект гетерозиса как при прямом, так и обратном их скрещивании. При скрещивании свиноматок крупной белой породы с хрякам породы ландрас высоким проявление эффекта гетерозиса был по общему количеству поросят при рождении - 1,18 ... 8,86%, многоплодия - 7,48 ... 8,97% и селекционным индексом воспроизводственных качеств (СИВЯС) - 7,85 - 8,88%. По реципрокного варианта скрещивания животных этих пород высоким показатель гетерозиса оказался по количеству поросят при отлучены - 5,79 ... 7,56%, массой поросят при отлучены 6,20 ... 6,60% и оценочным индексом с ограниченным количеством признаков (ИВЯ) - 3 93 ... 5,08%.
Description: The highest in direct crossing was the indicator of specific heterosis - 8.97%, while real and general heterosis manifested itself at the level of 7.48%. With the reverse variant of the combination of pigs of these breeds, the total heterosis in terms of multiplicity was 3.45%, real and specific heterosis was 2.04%, while the hypothetical one was 2.74%. In sows of a large white breed, when combined with boars of the Landrace breed, negative values ​​of all types of heterosis were observed at the level of 5.24 -5.47%. With the reverse combination of pigs of these breeds, a positive total heterosis was established - 3.90%, real and specific were 3.65%, and hypothetical - 3.77%. In terms of the number of piglets at weaning, the effect of heterosis turned out to be lower than direct crossing (♀VB × сравнениюL) compared to the reverse (♀L × ♂VB). So with direct crossing, specific heterosis was 3.36%, while the hypothetical 2.50%. When backcrossing animals of these breeds, the effect of general heterosis was 7.56%, real and specific heterosis 5.79%, and hypothetical - 6.67%. The effect of heterosis on the weight of the nest of pigs when weaned in Landrace sows of sperm-assimilated Large White boars was as follows - total - 6.60%, hypothetical - 6.40%, real and specific - 6.20%. The effect of hybrid strength on the complex of signs of reproductive qualities of sows according to the SIVYAS indicator was high, the effect of specific heterosis for the combination of breeds VB × L - 8.88%, while the hypothetical heterosis by SIVYAS was 8.26%, and its general and real forms were at the level of 7.65%. According to the combination of Landrace sows with Large White boars, the effects of heterosis according to SIVYAS, the overall heterosis for the complex of these characters was 2.64% for this combination, 2.05% for the hypothetical combination, and 1.48% for the specific and real ones. For most of the reproductive qualities of sows of maternal genotypes of the Great White and Landrace breeds, the effect of heterosis was found both with direct and reverse crossing. When crossing sows of a large white breed with boars of the Landrace breed, the manifestation of the effect of heterosis was high in the total number of piglets at birth - 1.18 ... 8.86%, multiplicity - 7.48 ... 8.97% and the breeding index of reproductive qualities (SIVYAS) - 7.85 - 8.88%. According to the reciprocal variant of crossing animals of these breeds, the heterosis indicator turned out to be high in the number of piglets when weaned - 5.79 ... 7.56%, the weight of piglets when weaned was 6.20 ... 6.60% and an estimated index with a limited number of traits ( IVYa) - 3 93 ... 5.08%.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8725
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оглобля В. В. Прояв комбінаційної здатності.pdf651,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.