Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10623
Title: Research on foreign economic activity of agrarian enterprises of Ukraine
Other Titles: Дослідження зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України
Authors: Lukash, Svitlana Mykolaivna
Sokhan, Inna Vitaliyivna
Danko, Yuriy Ivanovich
Лукаш, Світлана Миколаївна
Сохань, Інна Віталіївна
Данько, Юрій Іванович
Keywords: agrarian enterprises
foreign economic activity
sustainable development
аграрні підприємства
зовнішньоекономічна діяльність
сталий розвиток
Issue Date: 2023
Citation: Lukash S. Research on foreign economic activity of agrarian enterprises of Ukraine [Electronic resource] / S. Lukash, I. Sokhan, Yu. Danko // Наукові перспективи. – 2023. – № 1(31). – С. 219-228. – Режим доступу : https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-1(31)-219-228. – Заголовок з екрану.
Abstract: The structure of export-import operations of agro-industrial enterprises of Ukraine was studied and its efficiency was evaluated. The positive balance of foreign trade of the agricultural sector of Ukraine is formed at the expense of the raw material export structure, which, while providing companies with situational benefits in the possibility of quick receipt of foreign exchange funds, generally does not correspond to state interests. The country continues to export agricultural products, maintaining the balance of food security, despite the difficult condition of survival of the agrarian complex as a result of military operations. Currently, the priority areas of international support for the country are the exchange of experience and the attraction of investment resources in the field of production, processing and storage of agricultural products. Among the export priorities of the foreign economic activity of agro-industrial complex enterprises are trade in products of processing enterprises, export of organic goods and use of the transit potential of the region. Within the study were considered and solved the following tasks: the main economic processes that characterize the functioning of the agrarian industry of Ukraine in the current conditions were analyzed; were identified main problems that offset the competitiveness of the agrarian industry of Ukraine. The methodological basis of research is the scientific works of scientists, analytical and government portals. To solve these tasks, general scientific methods of cognition - analysis and synthesis were used; scientific abstraction; induction and deduction (to identify the problems of functioning of the agrarian complex of Ukraine); statistical and economic (for analysis and forecasting of the share and export of agrarian complex); System and comprehensive approaches (in the development of recommendations for the development of innovation in the field of agrarian industry). The results of forecasting the volume and structure of exports of Ukraine by 2023 MY are presented. The analysis summarizes strategic priorities for improving the functioning of agrarian complex.
Description: Досліджено структуру експортно-імпортних операцій агропромислових підприємств України та оцінено її ефективність. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі аграрного сектору України формується за рахунок структури сировинного експорту, яка, забезпечуючи підприємствам ситуативні переваги у можливості швидкого отримання валютних коштів, загалом не відповідає державним інтересам. Країна продовжує експортувати сільськогосподарську продукцію, зберігаючи баланс продовольчої безпеки, незважаючи на складні умови виживання аграрного комплексу внаслідок військових дій. Наразі пріоритетними напрямками міжнародної підтримки країни є обмін досвідом та залучення інвестиційних ресурсів у сферу виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Серед експортних пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК торгівля продукцією переробних підприємств, експорт органічних товарів та використання транзитного потенціалу регіону. У рамках дослідження були розглянуті та вирішені такі завдання: проаналізовано основні економічні процеси, що характеризують функціонування аграрної галузі України в сучасних умовах; визначено основні проблеми, які нівелюють конкурентоспроможність аграрної галузі України. Методологічною основою дослідження є наукові праці вчених, аналітичні та державні портали. Для вирішення цих завдань використовувалися загальнонаукові методи пізнання – аналіз і синтез; наукова абстракція; індукція та дедукція (для виявлення проблем функціонування аграрного комплексу України); статистико-економічні (для аналізу та прогнозування частки та експорту аграрного комплексу); Системний та комплексний підходи (при розробці рекомендацій щодо розвитку інноваційної діяльності в галузі АПК). Наведено результати прогнозування обсягу та структури експорту України до 2023 МР. В аналізі узагальнено стратегічні пріоритети удосконалення функціонування аграрного комплексу.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10623
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття.pdf477,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.